Alina Vovk

Alina Vovk

Nyelvek

Beszélt nyelvek:

  • ukrán | Anyanyelvi
  • orosz | Haladó

Tanult nyelvek: