Bharatbhai Pagi

Bharatbhai Pagi

Nyelvek

Beszélt nyelvek:

  • gudzsaráti | Anyanyelvi
  • hindi

Tanult nyelvek: